Aktuality

Klasické benefity

Změny u benefitů pro zaměstnance od 1.1.2024

Aktualizováno 11.2.2024

 

Od roku 2024 se zavádí skupina benefitů, které je nutno u každého zaměstnance společně sledovat, protože souhrnná hodnota za kalendářní rok nesmí překročit vymezenou částku – polovinu průměrné mzdy, tedy pro rok 2024 částku 20 983 Kč.


Jedná se benefity v podobě:
•    sportu, 
•    kultury, 
•    rekreace, 
•    školky pro děti, 
•    vzdělání a 
•    zdravotních služeb.


Zatím co do roku 2023 mohl zaměstnavatel poskytovat tyto benefity (s výjimkou rekreace) neomezeně a nemusel zaměstnanci nic dodaňovat ve mzdě, od roku 2024 je tomu jinak.


Nadále platí, že tyto benefity musí být pro zachování daňové výhodnosti poskytnuty v nepeněžní formě (např. uhrazením konkrétního benefitu přímo zaměstnavatelem nebo předáním poukazu na nákup benefitu).


Nadále platí, že se musí jednat o poskytnutí služby (např. vstupného na akci, úhrada trenéra, lektora) a poskytnutí zboží je možné pouze v případě tištěné knihy, pomůcek na lékařský předpis a zdravotnického a hygienického zboží od zdravotnického zařízení.


Nově však od roku 2024 platí, že tržní cena všech těchto poskytnutých benefitů (což nemusí být vždy pořizovací cena resp. součet vynaložených nákladů u zaměstnavatele) poskytnutých jednomu zaměstnanci za jeden kalendářní rok nesmí překročit výše uvedenou částku (20 983 Kč v roce 2024). Pokud by cena (součet cen) překročila tento limit, rozdíl je potřeba zaměstnanci dodanit, tj. ve mzdách odvést daň, sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance i za zaměstnavatele. Dosud bylo nutné sledovat pouze benefity v podobě rekreace a pouze u nich případnou nadlimitní částku dodaňovat.


Do uvedeného limitu se nezapočítává (a je osvobozen nezávisle na ceně) nepeněžní příjem v podobě návštěvy sportovních nebo kulturních akcí pořádaných zaměstnavatelem pro zaměstnance popř. další omezený okruh účastníků (např. jejich rodinných příslušníků nebo obchodních partnerů zaměstnavatele).

 

Do uvedeného limitu se započítávají benefity jednoho zaměstnance za jeden rok od jednoho zaměstnavatele. Pokud má zaměstnanec postupně nebo zároveň v daném roce více zaměstnavatelů může dosáhnout v součtu většího objemu osvobozených plnění.


Pro účely tohoto sledování je důležité rozhodnutí, do kterého kalendářního roku benefit patří, což nemusí být vždy jednoznačné. Např. v případě, že zaměstnanci vznikne v roce 2023 nárok na benefity a v listopadu se dohodne se zaměstnavatelem, že hodlá jet v únoru 2024 na rekreaci. Benefit se nebude započítávat podle toho, ve kterém roce byl zaměstnavatelem zaplacen, ani podle toho, kdy skutečně zaměstnanec na rekreaci jel, ale podle okamžiku, kdy byl zaměstnanci předán. V řadě případů je okamžik předání benefitu zaměstnanci těžké určit – třeba proto, že se o tom nedělá žádný záznam nebo prostě proto, že žádný okamžik, kdy by zaměstnavatele něco zaměstnanci předával (papírový poukaz, nabyl elektronickou kartu, zaslal potvrzení rezervace eMailem) ani nemusí existovat. V těchto případech je na zaměstnavateli, aby si o „předávání“ benefitů zaměstnancům vedl evidenci, kterou bude umět prokázat správné zařazení benefitů do jednotlivých let a tudíž si obhájit jejich osvobození od dodanění.


A nově platí, že v případě překročení limitu (a v případě dodaňování nadlimitní částky) je tato nadlimitní částka u
•    sportu, kultury, rekreace a školy pro děti daňově uznatelnou u zaměstnavatele
•    vzdělávání a zdravotních služeb zůstává daňově neuznatelnou.


Do uvedeného limitu se ostatní (zde neuvedené) benefity nezapočítávají. Příspěvky na šetření na stáří mají svůj vlastní limit 50 000 Kč ročně, stravenkový paušál svůj denní limit 116,20 Kč, poskytování přechodného ubytování, příspěvku na dopravu, drobného občerstvení a pití na pracovišti a řada dalších benefitů se posuzuje nezávisle na jejich ceně.