Aktuality

Kontrolní hlášení bez datové schránky?

Nikdy!

Povinnost podávat Kontrolní hlášení se týká všech plátců DPH, i těch, kteří nemají datovou schránku i těch, kteří doposud nemuseli podávat přiznání elektronicky. Budou tak muset možná poprvé udělat podání správci daně elektronicky – prostřednictvím elektronické podatelny zde. K jeho podání není potřeba datovou schránku ani elektronický podpis, je možné jej odeslat bez ověření identity a do 5 ti dní následně písemně potvrdit. Pokud plátce nemá datovou schránku, musí do kontrolního hlášení uvést e-mailovou adresu. Na tuto adresu mu budou chodit výzvy v případě, že údaje uvedené v hlášení nebudou korespondovat s údaji, které uvede obchodní partner. Problém je v § 101g odst. (5), kde se praví, že výzva se považuje za doručenou (a do toho okamžiku počíná běžet lhůta 5 kalendářních dní na podání následného hlášení) okamžikem jejího ODESLÁNÍ SPRÁVCEM DANĚ (na rozdíl od datových schránek, kde se za doručenou považuje až otevřením schránky). Výzva zaslaná e-mailem se považuje doručenou okamžikem odeslání nezávisle na tom, jak dlouho bude její doručování prostřednictvím elektronické pošty trvat (což asi není problém, to budou řádově minuty), ale hlavně nezávisle na tom, kdy si plátce e-mailovou zprávu přečte, nezávisle na tom zda mu spadne (jakožto ostatní hromadně generované nevyžádané dopisy) do spamů, a dokonce i v tom případě, že kvůli technickým problémům (nebo kvůli chybně zadané adrese) vůbec nedojde. Plátce, který uvede do Kontrolního hlášení e-mail místo datové schránky, riskuje, že v těchto případech dostane 30 tis. Kč pokutu, kterou mu možná od 1. dubna (jak tvrdí ředitel GFŘ ing. Janeček) nebo od 1. července (jak tvrdí Ministr Financí Babiš) budou moct prominout – ale zatím nemohou (ze zákon nesmí).

 

Vzhledem k tomu, že předpoklad doručení, i když se cestou ztratí, je přímo uveden v zákoně (a odsouhlasen našimi poslanci) bude velmi nesnadné prosadit, že nedoručení e-mailu je důvodem pro to, aby nezačala běžet lhůta pro podání následného přiznání. Možná, že toto ustanovení o doručení výzvy jednou zruší Ústavní soud, pokud se někdo odhodlá tak daleko zajít, ale v současné době platí.

 

Jediným způsobem, jak se tomto problému vyhnout, je neudávat e-mailovou adresu, což znamená zadat datovou schránku. Pokud si nechcete datovou schránku dobrovolně zřizovat, je možnost k těmto úkonům pověřit (zplnomocnit) jakoukoli osobu, která schránku má a je ochotna Vás obratem o došlé zprávě informovat, nejlépe vaše účetní nebo vaše daňové poradce. pb