Aktuality

Refundace mezd státem

Pokud jste z důvodu koronaviru museli uzavřít nebo omezit provoz a zaměstnancům, kteří byli doma, vypláceli náhrady za ušlou mzdu nebo náhrady po dobu karantény, máte možnost si část těchto nákladů vyžádat po státu. Konkrétní podmínky a případné související problémy naleznete zde:

Formální záležitosti

 • nejedná se o zákon, který by dával právo zaměstnavatelům na příspěvek, jde jen o využití možnosti příspěvku MPSV (konkrétně Úřadů práce) přispět zaměstnavatelům na mzdy – tudíž není právní nárok, ale lze žádat a je nutné žádat (je to postaveno na stejném principu jako dotace),
 • z důvodů, že to není zákon, mohou být některé formulace vágnější, nepřesné a může být kdykoliv změněno – obdobně jako u dotací, kde často přesné podmínky nezná ani příjemce, ale někdy ani poskytovatel,
 • z textu mně vyplývá, že bude poskytnuto všem žadatelům, pokud se neobjeví chyba v žádosti nebo nesrovnalost s údaji evidence správy sociálního zabezpečení – pokud se objeví má šanci žadatel chyby odstranit, vysvětlit a podat žádost znovu,
 • cílem je poskytnout příspěvek rychle a teprve následně s přísnými sankcemi postihovat neoprávněné čerpání,
 • postup má dva kroky:
  • 1. obecná žádost bez vyčíslení nároku a
  • 2. konkrétní nárok za měsíc březen
  • 2. konkrétní nárok za měsíc duben,
 • od 6.4. lze podávat 1. krok žádosti, není omezení do kdy (ale z právního hlediska může být legálně kdykoli bez výstrahy s okamžitou platností zastaveno),
 • žádosti je nutné podat webovou aplikací, která bude zřízena na https://www.uradprace.cz/ , pro podání je nutná datová schránka nebo elektronický podpis (jiná forma nebude),
 • přílohou k žádosti je smlouva o bankovním účtu, na který mají být prostředky zaslány,
 • pokud žádost nepodává statutár, musí být doplněna plnou mocí
  • vzhledem k elektronickému způsobu podání není zřejmé, jak formou, ale asi opatřenou elektronickým podpisem,
 • v případě chyb v žádosti bude žadatel upozorněn a podává žádost znovu (nedoplňuje, neopravuje původní žádost),
 • v případě schválení žádosti (z právního hlediska tím dojde k uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a MPSV, kterou již nelze jednostranně změnit) podá zaměstnavatel opět přes formulář vyčíslený nárok, a to za každý režim (viz dále) a každý měsíc prostřednictvím zvláštního formulářem (podání obdobně jako žádost)
 • není omezení, do kdy je potřeba nárok vyčíslit (pokud by došlo k soudnímu sporu, asi by se uplatnily obecné promlčecí lhůty),
 • ve vyčíslení uvádí všechny údaje formou čestného prohlášení, prokazující doklady bude předkládat až při kontrole
 • refundované mzdy budou za období od 12.3 do 30.3. 2020 a za období od 1.4. do 30.4 2020
 • týká se pouze zaměstnanců zaměstnaných dle českého zákoníku práce (nikoliv smluv podle zákonů jiné země, smluv o výkonu funkce apod.) a za které se sociální pojištění odvádí v ČR
 • netýká se a nelze žádat u zaměstnanců, kteří:
  • dostávají místo mzdy plat,
  • odvádějí sociální pojištění v zahraničí,
  • pracují na dohody mimo pracovní poměr (DPP a DPČ),
  • jsou ve výpovědní lhůtě,
  • ukončili v dané době do 30.4. z jakéhokoli důvodu pracovní poměr (s výjimkou okamžité výpovědi pro zvláště hrubé porušení povinnosti), tedy pokud se za zaměstnance bude žádat náhrada za březen, nelze s ním v dubnu uzavřít dohodu o okamžitém ukončení pracovního poměru,
  • mají hrazenou mzdu z příspěvků úřadu práce,
  • mají hrazenou mzdu z jakékoli dotace,
 • nemohou žádat zaměstnavatelé, kteří:
  • jsou v konkurzním řízení nebo v likvidaci,
  • obdrželi v době tří let před žádostí pokutu za švarc systém nebo nelegální zaměstnávání (cizinců),
 • podmínkou je skutečné vyplacení mzdy a řádné (tj. i včasné) odvedení ZP a SP z této mzdy (včasný odvod daně se nezkoumá, ale vzhledem k nutné bezdlužnosti je rovněž potřeba),
 • podmínkou je bezdlužnost vůči:
  • správě sociálního zabezpečení,
  • zdravotním pojišťovnám,
  • finančním úřadům a
  • celním úřadům.
 • MPSV chce tuto podmínku zrušit, ale to může pouze parlament změnou zákona o zaměstnanosti (bude se projednávat v parlamentu 7.4.),
 • dle mého přesvědčení (pokud parlament nezruší podmínku):
  • žádost může podat i poplatník, který dluhy má,
  • úřady práce by měly posoudit bezdlužnost v okamžiku odesílání příspěvku (nikoliv v okamžiku podání žádosti)
  • pokud se následně zjistí dluh, je to důvod k odejmutí příspěvku, ale nikoliv k sankcím, maximálně k úrokům, ale i to je sporné
 • příspěvek je na mzdu zaměstnanců, kteří z důvodů opatření nevykonávali práci podrobněji viz dále) a zaměstnavatel postupoval v souladu se zákoníkem práce,
 • pokyn explicitně neříká, ale dle mého názoru se to týká případů, kdy zaměstnancům byla z uvedených důvodů placena náhrada za překážky zaměstnavatele pouze po část dne (zkrácení pracovní doby), ale každopádně bude nutné takový případ správně podepřít právní konstrukcí o překážkách na straně zaměstnavatele.

Příspěvek v režimu A

Vztahuje se na:

 • nucené omezení nebo uzavření provozu vládním nařízením (překážka na straně zaměstnavatele – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 100 % mzdy; do žádosti uvádí číslo opatření) a to dle:
 • zaměstnance v karanténě (překážka na straně zaměstnance – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 14 dní náhrady) tj.:
  • nemocné Covidem-19,
  • v nařízení karantény z důvodu Covid-19 standardní papírovou formou,
  • v nařízení karantény z důvodu Covid-19 eNeschopenkou,
  • v nařízení karantény zahraničním orgánem
 • nevztahuje se na proplacení prvních 14 dní ošetřovného, tedy ani případů, kdy rodič zůstává s dítětem doma vzhledem k uzavření škol, ale vztahuje se na případy, kdy by byl z důvodů nemoci nebo podezření z nemoci rodič v karanténě

Příspěvek činí 80 % vyplacené mzdy nebo náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však 39 000 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance

 • není žádné ustanovení, že by se tato částka krátila, pokud se žádá za kratší než měsíční období.

Příspěvek v režimu B

Vztahuje se na případy, kdy:

 • práce zaměstnanců byla znemožněna absencí ostatních zaměstnanců z důvodů karantény, péče o děti či nemoci (překážka na straně zaměstnavatele – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 100 % mzdy),
 • byla z jiného důvodu znemožněna zaměstnanci doprava do zaměstnání … (zcela nejasné a podle mne i pochybné – dle mého názoru asi:) … pokud bylo klasifikováno jako překážka na straně zaměstnavatele-s povinností vyplácet 100 % mzdy,
 • byla sníženy nebo zastaveny dodávky vstupů (materiál, subdodávky atd.) (překážka na straně zaměstnavatele – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 80 % mzdy)
 • významně se omezila poptávka po výstupech (překážka na straně zaměstnavatele – zaměstnavatel má povinnost vyplácet 60 % mzdy).

 

Příspěvek činí 60 % vyplacené mzdy nebo náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však 29 000 Kč měsíčně.

 • není žádné ustanovení, že by se tato částka krátila, pokud se žádá za kratší než měsíční období.

Sankce

Prokázání souvislosti s epidemií korona viru nebude požadována.

V rámci následných kontrol bude prověřováno nejen oprávněnost nároku, ale i dodržení ustanovení zákoníku práce vůči zaměstnancům.

Při kontrole budou průkazními prostředky:

 • pracovní smlouvy, 
 • vnitřní předpisy upravující překážky v práci,
 • nařízení karantény zaměstnanci,
 • mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce,
 • výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů,
 • doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod.

Chybné uvedení údajů vedoucí k získání vyššího příspěvku bude sankciována (s největší pravděpodobností) plnou částkou neoprávněně získaného příspěvku plus úroky za dobu držení prostředků 18,3 % ročně.

Úmyslně chybné uvedení údajů v souvislosti s neoprávněným vyžádáním částky většího rozsahu bude klasifikováno jako trestný čin. Vzhledem k tomu, že k němu došlo v době nouzového stavu nebo v souvislosti s nouzovým stavem není jasné, jestli by nemohly být užity vyšší než obvyklé sazby.