Kdo musí podat přiznání k dani z příjmu za rok 2017 

(a kdo si může nechat zpracovat roční zúčtování zaměstnavatelem)

 

Podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí osoby, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. měli v zaměstnání hrubý příjem vyšší než 1 355 136 Kč,
  a to i přesto, že jim nevzniká povinnost žádného doplatku,
 2. měli alespoň v jednom měsíci současně dvě zaměstnání (u různých zaměstnavatelů) a ani jedno nebylo DPP do 10 tis. Kč,
 3. měli alespoň v jednom měsíci současně dvě nebo více zaměstnání (u různých zaměstnavatelů), v jednom podepsali (na tento měsíc) prohlášení a druhé nebylo DPP do 10 tis. Kč,
 4. měli v průběhu roku postupně příjmy ze zaměstnání v ČR (s výjimkou DPP do 10 tis. Kč u zaměstnavatele, kde nepodepsali prohlášení a které byly tudíž zdaněny srážkovou daní) a příjmy ze zaměstnání v zahraničí,
 5. obdrželi řádnou mzdu ze zaměstnání za některý měsíc roku 2016 (popř. předcházející roky) až po 31.1.2017,
 6. pobírali mzdu za práci v ČR od zaměstnavatele, který není poplatníkem v ČR (od zahraniční firmy, která nemá v ČR obchodní zastoupení ani není registrovaná k dani v ČR a tudíž mu nestrhávala zálohy na daň z příjmu),
 7. obdrželi autorské honoráře a alespoň jedna částka byla vyšší než 10 tis. Kč nebo nebyla za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu či televize,
 8. provozují živnost nebo obdobnou samostatnou výdělečnou činnost a dosáhli příjem (před snížením o výdaje) vyšší než 6 tis. Kč,
 9. měli příjem z pronájmu nemovitostí (před snížením o výdaje) vyšší než 6 tis. Kč a to včetně příjmů rozpočítaných SVJ jako poměrnou část  pronájmu společných prostor (před snížením o výdaje) pokud byly v daném roce vyplaceny nebo zúčtovány na zálohy na služby (popř. do fondu oprav),
 10. měli příjem z pravidelného pronájmu movitých věcí (před snížením o výdaje) vyšší než 6 tis. Kč,
 11. provozují živnost nebo pronájem a chtějí uplatnit dosaženou ztrátu (i když neměli žádné nebo měli nižší než uvedené příjmy),
 12. měli příjem z úroků z poskytnutých půjček vyšší než 6 tis. Kč (nejedná se o úroky z účtů u bank a obdobných institucí),
 13. měli součet příjmů dle bodů 8 - 12 za celý rok vyšší než 6 tis. Kč,
 14. měli příjem z příležitostné činnosti (před snížením o výdaje) vyšší než 30 tis. Kč,
 15. měli příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí (před snížením o výdaje) vyšší než 30 tis. Kč,
 16. měli příjem z prodeje vlastních zemědělských produktů jako neregistrovaný zemědělec (před snížením o výdaje) vyšší než 30 tis. Kč,
 17. měli součet příjmů dle bodů 14 - 16 za rok vyšší než 30 tis. Kč,
 18. vlastní více než 60 včelstev
 19. vlastní méně než 60 včelstev, ale součet (příjmů dle bodu 17 + počet včelstev * 500 Kč) je vyšší než 30 tis. Kč
 20. prodali osobní automobil, který vlastnili méně než 1 rok (*),
 21. prodali byt a příjem není osvobozen (viz http://www.adar.cz/informace-a-nastroje/zdaneni-prodeje-bytu),
 22. prodali jinou nemovitost, kterou vlastnili méně než 5 let (*),
 23. prodali cenné papíry, které vlastnili méně než 3 roky za celkovou cenu vyšší než 100 tis. Kč (**),
 24. prodali podíly na obchodní společnosti nebo družstvu, které vlastnili méně než 5 let (*),
 25. prodali majetek (vč. cenných papírů, podílů na společnostech), který vyřadili z obchod. majetku méně než 5 let před prodejem (*),
 26. měli příjem z dividend nebo podílů na zisku ze zahraničí (*),
 27. prodali v minulém roce byt a neutratili prostředky na své bytové potřeby, ač to byla podmínka osovobození,
 28. obdrželi dar, který není od rodičů, prarodičů, praprarodičů, dětí, vnuků, pravnuků, sourozenců, strýc, tet, synovců, neteří, manžela, manželky, registrovaného partnera, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela, manžela rodičů, osoby se kterou žili alespoň rok ve společné domácnosti nebo od zaměstnavatele a zároveň dar měl větší hodnotu než 15 tis. Kč,
 29. byl jim poskytnut prospěch v podobě bezúročné zápůjčky, výpůjčky nebo výprosy, který nebyl o osoby uvedené v minulém bodě a měl hodnotu vyšší než 100 tis. Kč,
 30. ukončili předčasně životní pojištění nebo penzijní připojištění (bez převedení na jiné pojištění splňující podmínky pro odčitatelné položky) a uplatňovali jej jako položku snižující základ daně v minulých letech (***),
 31. jsou rezidenty jiné země a chtějí uplatňovat odčitatelné položky nebo slevy na děti, manželku, studium nebo invaliditu,
 32. chtějí uplatnit na snížení základu daně dar poskytnutý do zahraničí.

(*) Pokud příjem z prodeje přesáhl 6 tis. Kč, počítáno společně se všemi dalšími příjmy s uváděnou hranicí 6 tis. Kč.

(**) Pokud by prodej nebyl osvobozen dle přechodných ustanovení.

(***) Pokud uplatnili více než 6 tis. Kč resp. součet bodu 13 s uplatněnou položkou v minulých letech přesahuje 6 tis. Kč a zároveň neobdželi v roce 2016 příspěvek od zaměstnavatele.

 

Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem si může nechat zpracovat poplatník, který:

 1. měl příjmy pouze od jednoho zaměsntavatele, který je poplatníkem daně v ČR (strhával zálohy na českou daň z příjmu),
  není při tom na závadu, že měl u tohoto zaměstnavatele více různých pracovních poměrů a to i souběžně,
  nevadí, že u tohoto zaměstnavatele podepsal prohlášení až v průběhu zaměstnání nebo až v souvislosti s žádostí o roční zúčtování; nesmí však dosáhnout solidární daně a nesmí zrušit životní pojištění,
 2. měl příjmy od více zaměstnavatelů v ČR, kde pracoval postupně po sobě (s tím, že všichni zaměstnavatelé jsou plátci v ČR - strhávali zálohu na českou daň z příjmu),
 3. měl příjmy od více zaměstnavatelů v ČR současně, ale u zaměstnavatelů, u kterých nepodepsal prohlášení, měl pouze DPP do 10 tis. Kč,
 4. měl příjmy od více zaměstnavatelů v ČR současně, u žádného nepodepsal prohlášení, ale pouze u jednoho se nejednalo o DPP do 10 tis. Kč ,(pouze u jednoho pracoval na jinou smlouvu nebo pouze u jednoho pracoval na DPP za vyšší částku měsíčně)
 5. kromě výše uvedených příjmů měl pouze příjmy osvobozené od daně např.:
 • z prodeje bytu splňující osvobození dle http://www.adar.cz/informace-a-nastroje/zdaneni-prodeje-bytu,
 • z prodeje jiných nemovitostí prodaných více než 5 let po nabytí nebo po vyřazení z obchondího majetku,
 • z prodeje automobilu prodaných více než rok po nabytí1) nebo více než 5 let po vyřazení z obchodního majetku,
 • z prodeje ostatních movitých věcí nezařazených do obchodního majetku nebo prodaných více než 5 let po vyřazení z obchodního majetku,
 • z prodeje akcií a obdobných cenných papírů více než 6 měsíců po nabytí,
 • z prodeje podílů na obchodních společnostech a družstvech prodaných více než 5 let po nabytí nebo vyřazení z obchodního majetku,
 • z příležitostné činnosti nepřesahujících 30 tis. Kč za rok,
 • důchod do výše 356 400 Kč,
 • dary od příbuzných v přímé řadě nebo první pobočné (viz bod 28),
 • výživné (alimenty) na děti,
 • výhry z loterií a sazek od registorvaných loterijních společností,
 • ceny z tuzemských i zahraničních veřejných nebo spotřebitelských soutěží do 10 tis. Kč,
 • ceny ze zahraničních veřejných nebo spotřebitelských soutěží nad 10 tis. Kč, pokud byla výhra darována na dobré učely (stejné účely, jako lze odčitatelný dar),
 • dávky z nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociálního zabezpečení,
 • podporu v nezaměstnanosti,
 • stipendium ze státního rozpočtu, od školy nebo od nadace,
 • stravenky, nápoje a stravu poskytnutou na pracovišti,
 • příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění do výše 30 tis. Kč od jednoho zaměstnavatele,
 • příspěvek zaměstnavatele na sportovní a kulturní akce nepeněžní formou,
 • příspěvek zaměstnavatele na dovolenou (včeně dovoelné rodiných příslušníků) nepeněžní formou do 20 tis. Kč za rok,
 • úroky od správce daně za pozdní vrácení přeplatku.

6. kromě výše uvedených příjmů měl dále pouze příjmy zdaněné srážkovou daní např.:

 • příjmy z úroků z účtů u bank a dalších finančních institucí,
 • dividendy a podíly na zisku ze zdrojů v ČR,
 • vypořádací podíl při ukončení účasti na obchodní společnosti v ČR,
 • úrokvé a jiné výnosové příjmy z cenných papírů v ČR,
 • ceny z tuzemských veřejných nebo spotřebitelských soutěží nad 10 tis. Kč,
 • dávky penzijního připojištění.

7. kromě výše uvedených příjmů měl dále pouze příjmy které nejsou předmětem daně např.:

 • cestovní náhrady, náhrady za opotřebení vlastního nářadí a příspěvek na údržbu stejnokroje od svého zaměstnavetele,
 • přijaté dary,
 • přijaté půjčky a úvěry,
 • vrácené půjčky, které před tím sám poskytl,
 • příjmy z vyrovnání společného jmění manželů,
 • příjmy české au-pair v zahraničí a příjmy zahraniční au-pair v ČR.

8. kromě výše uvedených příjmů měl dále pouze příjmy (nesnížené o výdaje) v součtu za celý rok nižší než 6 tis. Kč, které nebyly ze zaměstnání ani obdobného poměru.

 

O roční zúčtování daně z příjmu žádá poplatník:

 • svého zaměstnavatele,
 • zaměstnavatele, u kterého pracoval k 31. 12. 2016, pokud měl více zaměstnání po sobě,
 • svého posledního zaměstnavatele v roce 2016, pokud k 31. 12. 2016 nebyl zaměastnán,
 • zaměstnavatele, kde podepsal prohlášení, pokud měl více zaměstnání souběžně,
 • zaměstnavatele, kde neměl DPP do 10 tis. Kč, pokud měl více zaměstnání souběžně a nikde nepodepsal prohlášení,
 • správce daně, pokud výše uvedený zaměstnavatel zanikl.

Daňové přiznání nemusí podávat poplatník který:

 • mohl požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování a to i v případě, že tak neudělal,
 • měl příjmy pouze za práci mimo ČR od (jednoho nebo více) zahraničních zaměsntavatelů (kteří srazili místní daň z příjmu), a to ze zemí, se kterou ČR podepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění,
 • měl kromě osvobozených příjmů, příjmů zdaněných srážkou a příjmů, které nejsou předmětem daně (viz předminulý odstavec) další příjmy (nesnížené o výdaje) v součtu za celý rok nižší než 15 tis. Kč.

Nenašli jste zde svůj případ a chcete se zeptat, zda musíte podat přiznání?

Pokračujte v poradně a na začátek dotazu napište heslo "ZÚČTOVÁNÍ".