Kdo musí podat přiznání k dani z příjmu za rok 2019 

(a kdo si může nechat zpracovat roční zúčtování zaměstnavatelem)

 

Podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí osoby, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. měli v zaměstnání hrubý příjem vyšší než 1 569 552 Kč, a to i přesto, že jim nevzniká povinnost žádného doplatku,
 2. měli alespoň v jednom měsíci současně dvě zaměstnání (u různých zaměstnavatelů) a ani jedno nebylo zdaněno srážkovou daní (DPP do 10 000 Kč měsíčně nebo příjmy malého rozsahu do 3 000 Kč včetně měsíčně - za leden až březen do 2 500 Kč),
 3. měli alespoň v jednom měsíci současně dvě nebo více zaměstnání (u různých zaměstnavatelů), v jednom podepsali (na tento měsíc) prohlášení a druhé nebylo zdaněno srážkovou daní (DPP do 10 000 Kč měsíčně nebo příjmy malého rozsahu do 3 000 Kč resp. 2 500 Kč včetně měsíčně),
 4. měli v průběhu roku postupně příjmy ze zaměstnání v ČR (s výjimkou DPP do 10 tis. Kč nebo jiného příjmu do 3 000 Kč resp. 2500 Kč u zaměstnavatele, kde nepodepsali prohlášení a které byly tudíž zdaněny srážkovou daní) a příjmy ze zaměstnání v zahraničí,
 5. obdrželi řádnou mzdu ze zaměstnání za některý měsíc roku 2018 (popř. předcházející roky) až po 31.1.2019,
 6. pobírali mzdu za práci v ČR od zaměstnavatele, který není poplatníkem v ČR (od zahraniční firmy, která nemá v ČR obchodní zastoupení ani není registrovaná k dani v ČR a tudíž mu nestrhávala zálohy na daň z příjmu),
 7. obdrželi autorské honoráře a alespoň jedna částka byla vyšší než 10 tis. Kč nebo nebyla za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu či televize,
 8. provozují živnost nebo obdobnou samostatnou výdělečnou činnost a dosáhli příjem (před snížením o výdaje) vyšší než 6 tis. Kč,
 9. měli příjem z pronájmu nemovitostí (před snížením o výdaje) vyšší než 6 tis. Kč a to včetně příjmů rozpočítaných SVJ jako poměrnou část  pronájmu společných prostor (před snížením o výdaje) pokud byly v daném roce vyplaceny nebo zúčtovány na zálohy na služby (popř. do fondu oprav),
 10. měli příjem z pravidelného pronájmu movitých věcí (před snížením o výdaje) vyšší než 6 tis. Kč,
 11. provozují živnost nebo pronájem a chtějí uplatnit dosaženou ztrátu (i když neměli žádné nebo měli nižší než uvedené příjmy),
 12. měli příjem z úroků z poskytnutých půjček vyšší než 6 tis. Kč (nejedná se o úroky z účtů u bank a obdobných institucí, které byly zdaněny srážkovou daní),
 13. měli součet příjmů dle bodů 8 - 12 za celý rok vyšší než 6 tis. Kč,
 14. měli příjem z příležitostné činnosti (před snížením o výdaje) vyšší než 30 tis. Kč,
 15. měli příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí (před snížením o výdaje) vyšší než 30 tis. Kč,
 16. měli příjem z prodeje vlastních zemědělských produktů jako neregistrovaný zemědělec (před snížením o výdaje) vyšší než 30 tis. Kč,
 17. měli součet příjmů dle bodů 14 - 16 za rok vyšší než 30 tis. Kč,
 18. vlastní více než 60 včelstev
 19. vlastní méně než 60 včelstev, ale součet (příjmů dle bodu 17 + počet včelstev * 500 Kč) je vyšší než 30 tis. Kč
 20. prodali osobní automobil, který vlastnili méně než 1 rok (*),
 21. prodali byt a příjem není osvobozen (viz http://www.adar.cz/informace-a-nastroje/zdaneni-prodeje-bytu),
 22. prodali jinou nemovitost, kterou vlastnili méně než 5 let (*) (****),
 23. prodali cenné papíry, které vlastnili méně než 3 roky za celkovou cenu vyšší než 100 tis. Kč (**)(****),
 24. prodali podíly na obchodní společnosti nebo družstvu, které vlastnili méně než 5 let (*)(****),
 25. prodali majetek (vč. cenných papírů, podílů na společnostech), který vyřadili z obchod. majetku méně než 5 let před prodejem (*),
 26. měli příjem z dividend nebo podílů na zisku ze zahraničí (*),
 27. prodali v minulém roce byt a neutratili prostředky na své bytové potřeby, ač to byla podmínka osvobození,
 28. byl jim poskytnut prospěch v podobě bezúročné zápůjčky, výpůjčky nebo výprosy, který nebyl o osoby uvedené v minulém bodě a měl hodnotu vyšší než 100 tis. Kč,
 29. ukončili předčasně životní pojištění nebo penzijní připojištění (bez převedení na jiné pojištění splňující podmínky pro odčitatelné položky) a uplatňovali jej jako položku snižující základ daně v minulých letech (***),
 30. jsou rezidenty jiné země a chtějí uplatňovat odčitatelné položky nebo slevy na děti, manželku, studium nebo invaliditu,
 31. chtějí uplatnit na snížení základu daně dar poskytnutý do zahraničí,
 32. obdrželi dar, s výjimkou následujících darů:
 • od rodičů, prarodičů, praprarodičů, dětí, vnuků, pravnuků, sourozenců, strýc, tet, synovců, neteří, manžela, manželky, registrovaného partnera, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela, manžela rodičů, osoby se kterou žili alespoň rok ve společné domácnosti ani
 • od zaměstnavatele
 • z veřejné sbírky
 • ve formě reklamního předmětu v hodnotě do 500 Kč opatřeného názvem nebo logem dárce
 • určeného na vzdělání, léčení nebo zdravotní pomůcku
 • příležitostných darů v hodnotě do 15 tis. Kč včetně (od jednoho dárce v součtu za rok),

33. obdrželi v minulém roce peněžní dar na vzdělání, léčení nebo zdravotní pomůcku a peníze za daným účelem nepoužili.

(*) Pokud příjem z prodeje přesáhl 6 tis. Kč, počítáno společně se všemi dalšími příjmy s uváděnou hranicí 6 tis. Kč.

(**) Pokud by prodej nebyl osvobozen dle přechodných ustanovení.

(***) Pokud uplatnili více než 6 tis. Kč resp. součet bodu 13 s uplatněnou položkou v minulých letech přesahuje 6 tis. Kč a zároveň neobdržely v roce 2019 příspěvek od zaměstnavatele.

(****) Do limitu 5 resp. 3 roky se započítává i vlastnictví zesnulého, pokud zdědili věc (byt, podíl na společnosti, cenný papír) v řadě přímé nebo od manžela/ky.

 

Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem si může nechat zpracovat poplatník, který:

 1. měl příjmy pouze od jednoho zaměstnavatelé, který je poplatníkem daně v ČR (strhával zálohy na českou daň z příjmu),
  není při tom na závadu, že měl u tohoto zaměstnavatele více různých pracovních poměrů a to i souběžně,
  nevadí, že u tohoto zaměstnavatele podepsal prohlášení až v průběhu zaměstnání nebo až v souvislosti s žádostí o roční zúčtování; nesmí však dosáhnout solidární daně a nesmí zrušit životní pojištění,
 2. měl příjmy od více zaměstnavatelů v ČR, kde pracoval postupně po sobě (s tím, že všichni zaměstnavatelé jsou plátci v ČR - strhávali zálohu na českou daň z příjmu),
 3. měl příjmy od více zaměstnavatelů v ČR současně, ale u zaměstnavatelů, u kterých nepodepsal prohlášení, měl pouze DPP do 10 tis. Kč nebo příjem do 3 000 Kč (za leden až březen do 2 500 Kč) měsíčně,
 4. měl příjmy od více zaměstnavatelů v ČR současně, u žádného nepodepsal prohlášení, ale pouze u jednoho se nejednalo o DPP do 10 tis. Kč ani o příjem malého rozsahu do 3 000 Kč resp. 2 500 Kč,(pouze u jednoho pracoval na jinou smlouvu nebo pouze u jednoho pracoval na za vyšší částku měsíčně)
 5. kromě výše uvedených příjmů měl pouze příjmy osvobozené od daně např.:
 • z prodeje bytu splňující osvobození dle http://www.adar.cz/informace-a-nastroje/zdaneni-prodeje-bytu,
 • z prodeje jiných nemovitostí prodaných více než 5 let po nabytí nebo po vyřazení z obchodního majetku (****),
 • z prodeje automobilu prodaných více než rok po nabytí nebo více než 5 let po vyřazení z obchodního majetku,
 • z prodeje ostatních movitých věcí nezařazených do obchodního majetku nebo prodaných více než 5 let po vyřazení z obchodního majetku,
 • z prodeje akcií a obdobných cenných papírů více než 3 roky po nabytí (****),
 • z prodeje podílů na obchodních společnostech a družstvech prodaných více než 5 let po nabytí nebo vyřazení z obchodního majetku (****),
 • z příležitostné činnosti nepřesahujících 30 tis. Kč za rok,
 • důchod do výše 480 600 Kč,
 • dary od příbuzných v přímé řadě nebo první pobočné (viz bod 28),
 • výživné (alimenty) na děti dle rozhodnutí suodu,
 • výhry z loterií a sazek od registrovaných loterijních společností,
 • ceny z tuzemských i zahraničních veřejných nebo spotřebitelských soutěží do 10 tis. Kč,
 • ceny ze zahraničních veřejných nebo spotřebitelských soutěží nad 10 tis. Kč, pokud byla výhra darována na dobré účely (stejné účely, jako lze odčitatelný dar),
 • dávky z nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociálního zabezpečení,
 • podporu v nezaměstnanosti,
 • stipendium ze státního rozpočtu, od školy nebo od nadace,
 • úroky od správce daně za pozdní vrácení přeplatku.

6. kromě výše uvedených příjmů měl dále pouze příjmy zdaněné srážkovou daní např.:

 • příjmy z úroků z účtů u bank a dalších finančních institucí,
 • dividendy a podíly na zisku ze zdrojů v ČR,
 • vypořádací podíl při ukončení účasti na obchodní společnosti v ČR,
 • úprkové a jiné výnosové příjmy z cenných papírů v ČR,
 • ceny z tuzemských veřejných nebo spotřebitelských soutěží nad 10 tis. Kč,
 • dávky penzijního připojištění.

7. kromě výše uvedených příjmů měl dále pouze příjmy které nejsou předmětem daně např.:

 • přijaté dary,
 • přijaté půjčky a úvěry,
 • vrácené půjčky, které před tím sám poskytl,
 • příjmy z vyrovnání společného jmění manželů,
 • příjmy české au-pair v zahraničí a příjmy zahraniční au-pair v ČR.

8. kromě výše uvedených příjmů měl dále pouze příjmy (nesnížené o výdaje) v součtu za celý rok nižší než 6 tis. Kč, které nebyly ze zaměstnání ani obdobného poměru.

 

O roční zúčtování daně z příjmu žádá poplatník:

 • svého zaměstnavatele,
 • zaměstnavatele, u kterého pracoval k 31. 12. 2019, pokud měl více zaměstnání po sobě,
 • svého posledního zaměstnavatele v roce 2019, pokud k 31. 12. 2019 nebyl zaměstnán,
 • zaměstnavatele, kde podepsal prohlášení, pokud měl více zaměstnání souběžně,
 • zaměstnavatele, kde neměl DPP do 10 tis. Kč ani příjem malého rozsahu do 3 000 Kč resp. 2 500 Kč, pokud měl více zaměstnání souběžně a nikde nepodepsal prohlášení,
 • správce daně, pokud výše uvedený zaměstnavatel zanikl.

Daňové přiznání nemusí podávat poplatník který:

 • mohl požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování a to i v případě, že tak neudělal,
 • měl příjmy pouze za práci mimo ČR od (jednoho nebo více) zahraničních zaměsntavatelů (kteří srazili místní daň z příjmu), a to ze zemí, se kterou ČR podepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění,
 • měl kromě osvobozených příjmů, příjmů zdaněných srážkou a příjmů, které nejsou předmětem daně (viz předminulý odstavec) další příjmy (nesnížené o výdaje) v součtu za celý rok nižší než 15 tis. Kč.

Nenašli jste zde svůj případ a chcete se zeptat, zda musíte podat přiznání?

Pokračujte v poradně a na začátek dotazu napište heslo "ZÚČTOVÁNÍ".